OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II z siedzibą
w Łebnie, ul. Szkolna 1, reprezentowana przez dyrektora szkoły Łukasza Kwidzińskiego.

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego osoba,

której dane dotyczą, może wystąpić z wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych.

Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email: fgsylwia@op.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II

w Łebnie stanowią w szczególności zapisy niżej wymienionej ustawy:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i2203 oraz z 2018 r. poz. 650)

5. Dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane innym podmiotom realizującym zadania

na zlecenie lub w imieniu Administratora Danych Osobowych w zakresie niezbędnym do

realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

6. Dane osobowe przetwarzane będą nie dłużej niż jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu

przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z przepisów szczególnych.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych oraz ich

poprawienia lub uzupełnienia.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych osobowych do

innego administratora.

9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

właściwego ds. ochrony danych osobowych w przypadku zastrzeżeń co do sposobu i celu

przetwarzania jej danych osobowych.

10. Podanie Administratorowi danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Odmowa podania danych, podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych, może narazić

osobę, której dane dotyczą, na odpowiedzialność karną.

11. Administrator danych osobowych, może przetwarzać dane osobowe uzyskane na

podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego,
w celach realizacji zadań nie związanych bezpośrednio z procesem nauczania.

12. Osobie która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, poza uprawnieniami

wymienionymi w pkt. 7,8 i 9; przysługuje prawo do :

a) wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;

b) cofnięcia zgody (cofnięcie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało

miejsce do momentu wycofania zgody);

c) żądania ograniczenia przetwarzania;

d) usunięcia danych osobowych.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie
  ul. Szkolna 1
  Łebno
  pomorskie
  84-217 Szemud
  e-mail: sekretariat@szkolalebno.pl
 • (58) 676-18-04

Galeria zdjęć