Procedury bezpieczeństwa

dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców i pracowników

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łebnie

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne


 

 1. Procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z sierpnia 2020 r.

 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łebnie w trakcie prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych.

   

§ 2 Wejścia i wyjścia z budynku szkoły


 

 1. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie z klas I-III wchodzą i wychodzą ze szkoły wejściem głównym. Uczniowie klas I - III samodzielnie poruszają się po szkole.

 2. Uczniowie klas IV-VIII korzystają z wejścia bocznego (przy hali sportowej) i samodzielnie poruszają się po szkole.

 3. Rodzice przyprowadzający dzieci oraz uczniowie mają obowiązek zasłaniania nosa i ust (maseczka, przyłbica).

 4. Wchodząc do szkoły uczniowie i ich rodzice bezwzględnie muszą dezynfekować ręce (miejsce do dezynfekcji znajduje się przy drzwiach wejściowych).

 5. Do placówki mogą być przyprowadzane /wysyłane tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.

 6. Dzieci są przyprowadzane oraz odbierane wyłącznie przez osoby zdrowe (1 opiekun z dzieckiem/dziećmi).

 7. Dziecko z oddziału przedszkolnego będzie odbierane przez pracownika szkoły ze „strefy rodzica”. Przez wzgląd na sytuację, dziecko powinno być przekazane/odbierane w maksymalnie krótkim czasie i bez zbędnego przebywania w pomieszczeniach wspólnych budynku szkoły (strefa rodzica).

 8. W pomieszczeniu zwanym „strefa rodzica” może przebywać jednocześnie max 6 osób.

 9. W przypadku stwierdzenia u dzieci jakichkolwiek objawów chorobowych, zostaną one umieszczone w oddzielnym pomieszczeniu (izolatorium), a rodzice dziecka zostaną wezwani do ich natychmiastowego odebrania.

 10. Zabrania się przyprowadzania (wysyłania) dziecka, u którego w rodzinie któryś z domowników przebywa na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

 11. Zabrania się przynoszenia do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawki, kolorowanki, gadżety, itp.)

 12. Na terenie placówki nie mogą przebywać osoby nieupoważnione.


§ 3 Organizacja zajęć w szkole


 

 1. Uczniowie poszczególnych klas realizują wszystkie zajęcia w jednej sali lekcyjnej, z zachowaniem odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

 2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć znajdują się na stoliku lub w plecaku. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 3. Dzieci po każdorazowym wejściu do sali powinny, pod nadzorem nauczyciela, umyć (zdezynfekować) ręce, z zachowaniem określonych przez GIS zasad.

 4. W każdym pomieszczeniu znajdują się środki do dezynfekcji rąk.

 5. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak
  i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

 6. Poza salą lekcyjną uczniowie i nauczyciele mają obowiązek zakrywania ust i nosa (maseczka lub przyłbica).

 7. W razie potrzeby należy wietrzyć sale lekcyjne w czasie zajęć, a obowiązkowo podczas przerw.

 8. Nauczyciel może organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do szkoły.
  Z placu zabaw mogą korzystać wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Sprzęt znajdujący się na placu zabaw podlega dezynfekcji. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.

 9. Zabrania się organizowania wyjść z dziećmi poza teren szkoły.

 10. Zaleca się w miarę możliwości prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu.

 11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga muszą zostać umyte lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.

 12. Przerwy uczniowie mogą spędzać zarówno w swoich salach lekcyjnych, jak i na korytarzach szkolnych z zachowaniem dystansu społecznego.


 

§ 4 Świetlica


 

 1. Zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii podczas korzystania z zajęć świetlicowych zawarte są w regulaminie świetlicy.

 2. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.

 3. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.


 

§ 5 Gastronomia


 

 1. Korzystanie z posiłków (catering) odbywać się będzie w miejscach do tego przeznaczonych (dzieci dożywiane).

 2. Dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają z jadalni na parterze, a uczniowie z klas I-VIII w piwnicy.

 3. Dzieci w oczekiwaniu na odbiór posiłków zobowiązane są do zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu.

 4. Przed wejściem na jadalnię każdy uczeń jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.

 5. Uczniowie będą spożywać posiłki przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.

 6. Po zjedzeniu uczniowie zostawiają naczynia na stolikach, zakładają maseczki i udają się do swoich sal lekcyjnych.


 

§ 6 Szatnia


 

 1. Dzieci z oddziałów przedszkolnych korzystają z szatni na parterze.

 2. Szatnia dla uczniów klas I-VIII znajduje się w części piwnicznej.

 3. Każdy oddział ma wyznaczoną oddzielną przestrzeń z wieszakami.

 4. W szatni jednocześnie może przebywać max 10 osób.

 5. Uczniowie przestrzegają podstawowych zasad bezpieczeństwa (maski, dystans).


 

§ 7 Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych


 

 1. Przy drzwiach wejściowych znajduje się stanowisko do dezynfekcji rąk, z którego powinna skorzystać każda osoba wchodząca do szkoły. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.

 2. Pracownicy obsługi realizujący zadania związane z utrzymaniem czystości zobowiązani są do wykonywania wszelkich prac z wykorzystaniem rękawiczek i maseczek ochronnych.

 3. Co najmniej raz w trakcie prowadzonych zajęć oraz po ich zakończeniu będą dezynfekowane powierzchnie dotykowe: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. Przeprowadzenie prac porządkowych należy odnotować w harmonogramie prac porządkowych na dany dzień.

 4. Należy wietrzyć korytarze co najmniej raz na godzinę.

 5. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

 6. Pracownicy z objawami choroby nie mogą prowadzić zajęć i zobowiązani są do skorzystania z konsultacji medycznej.

   

§ 8 Kontakt z osobami trzecimi


 

 1. Bezpośredni kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią, pracownik szkoły powinien zachować bezpieczną odległość, a także zobowiązany do zdezynfekowania rąk lub stosowania rękawiczek oraz maseczki ochronnej bądź przyłbicy. Osoby trzecie nie mogą mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.

 3. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane.


§ 9 Pozostałe regulacje


 

 1. Informacje związane z organizacją i trybem funkcjonowania szkoły będą przekazywane rodzicom indywidualnie za pomocą e-dziennika oraz strony internetowej szkoły.

 2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

 3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów.


 

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby koronawirusowej COVID-19


 

§ 1 Postanowienia ogólne


 

Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika szkoły.


 

§ 2 Pomieszczenie na odizolowanie osoby


 

 1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 (dalej nazwane jako „izolatorium”). Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.

 2. Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie powinno zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.


 

§ 3 Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika


 

 1. Pracownik podejrzewający u siebie wystąpienie objawów choroby COVID-19 powinien niezwłocznie udać się do izolatorium, informując jednocześnie o tym dyrektora szkoły. Jeżeli objawy chorobowe wystąpiły u nauczyciela, przed udaniem się do izolatorium, powinien zadbać o zapewnienie niezbędnej opieki uczniom.

 2. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania.


 

§ 4 Podejrzenie wystąpienia objawów u dziecka


 

 1. W przypadku dziecka przejawiającego wystąpienie objawów choroby COVID-19, nauczyciel powinien zapewnić mu niezbędną opiekę, przy zastosowaniu środków ochrony osobistej, a także odizolować dziecko od reszty oddziału i pracowników szkoły.

 2. O wystąpieniu u dziecka objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić dyrektora oraz rodziców lub prawnych opiekunów dziecka w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania.

 3. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia dziecka, nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka choroby COVID-19.

 4. W przypadku odbioru przez rodziców lub opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio dziecka należy upewnić się, że nie będzie miało ono kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły.


 

§ 5 Pozostałe regulacje

 1. W przypadku wystąpienia u dziecka lub pracownika szkoły objawów choroby COVID-19 personel sprzątający powinien przeprowadzić, przy zachowaniu wszelkich środków ochrony osobistej, dodatkowe czynności dezynfekujące w budynku szkoły.

 2. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców i opiekunów prawnych uczniów.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie
  ul. Szkolna 1
  Łebno
  pomorskie
  84-217 Szemud
  e-mail: sekretariat@szkolalebno.pl
 • (58) 676-18-04

Galeria zdjęć