Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.szkolalebno.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łebnie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-09-27.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie internetowej są niedostępne z uwagi na fakt, że :.

* pochodzą z różnych źródeł.

* opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

* niektóre filmy zamieszczane w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Ramczyk, sekretariat@szkolalebno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 586761804. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie, Łebno, ul. Szkolna 1, 84-217 Szemud:.

*przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

*do budynku są dwa wejścia: główne od strony ulicy oraz wejście od strony hali sportowej.

*osoba na wózku nie ma możliwości dostania się na parter, I i II piętro budynku.

*podjazd dla wózków znajduje się tylko przy wejściu od strony hali sportowej.

*osoby na wózkach mają możliwość korzystania tylko z korytarza i pomieszczeń znajdujących na hali sportowej i w jej pobliżu.

*w budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych, znajduję się przy wejściu od strony hali sportowej.

*w budynku nie ma windy.

*w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, kontrastowych, w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

*do siedziby szkoły nie można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie
  ul. Szkolna 1
  Łebno
  pomorskie
  84-217 Szemud
  e-mail: sekretariat@szkolalebno.pl
 • (58) 676-18-04

Galeria zdjęć